Subkultura gothic (2. díl seminární práce)

subkulturagothic2Druhá část seminární práce na téma "gotická scéna u nás" Aleny Sýkorové a jejího teamu. Tentokrát se podívejme na vyhodnocení internetového dotazníku pro veřejnost, ať víme, jak naši subkulturu vnímá vzorek lidí "zvenku" – zvlášť, když to máme i s přehlednými grafy...

 

(pozn. Sanctuary – práci neuveřejňujeme v plném rozsahu, ale pouze ty nejzajímavější pasáže, přeskakujeme např. metodiku pro sběr dat a podobne. Text doplňujeme grafy, ilustračními obrázky z festivalů a akcí, aby se v něm lépe orientovalo.)

Autoři: Alena Sýkorová, Tereza Polanecká, Kristýna Martínková, Přemysl Víška

Vyhodnocení dotazníku pro veřejnost

Součástí praktické části této práce byl i internetový průzkum, který měl podrobněji osvětlit, jak je subkultura „gothic“ vnímána širokou veřejností. Mělo by se nám tak dostat odpovědi na to, jaký je rozdíl mezi tím, jak se vidí sami příslušníci této skupiny, a tím, co si o nich myslí zbytek populace. 


To může být důležité rovněž pro návrh produktu pro danou subkulturu, neboť naším cílem je primárně zaměřit toto zboží pro jejich potřeby a vyvarovat se tak něčemu, co by bylo spíše jakýmsi nevšedním „gothic“ výrobkem pro široké masy obyvatelstva. Z tohoto pohledu je tedy podstatné zjištění, co považují lidé mimo skupinu za její typické znaky a následné srovnání s odpověďmi respondentů z řad gotiků.

Samotný průzkum byl proveden na internetu, konkrétně přes webovou stránku vyplnto.cz, která je pro tyto účely určena. Respondenty jsme vesměs získali prostřednictvím internetu, zejména pak na sociálních sítích a prostřednictvím elektronické pošty. Vzhledem k jejich poměrně nízkému počtu je však třeba brát průzkum s určitou rezervou.

Dotazník nakonec vyplnilo 81 lidí, z toho 55 žen, které představovaly 67,9 % ze všech respondentů, a 26 mužů. Nejvíce respondentů pocházelo z Prahy (70,37 %), jen necelých 9 % potom ze Středočeského kraje. Nejčastější skupinou pak byli lidé ve věku mezi 20-29 lety (85,19 %). Mnoho z nich stále ještě studuje (61,73 %), zbývajících 23,46 % je v pracovním poměru.

010-pohlavi


Více než polovina nikdy nepatřila k žádné subkultuře, 12,35 % bylo za svůj život vyznavačem více subkultur. Z nabízených možností subkultur se potom největší počet respondentů přihlásil k metalistům (9,88 %). Ti, kteří se nikdy neřadili k žádné subkultuře, jako nejčastější důvod zmiňují, že jsou rádi sami sebou (47,17 %), nemají potřebu se k něčemu hlásit (26,42 %), či je žádná dostatečně neoslovila (13,21 %).

Téměř 100 % z nich má potom alespoň nějaké povědomí o existenci této subkultury. O existenci gotiků se dozvěděli nejčastěji na internetu (41,25 %), od přátel (18,75 %), nebo na ně narazili náhodou (17,5 %), případně se s nimi setkali na koncertech (11,25 %).

Za nejtypičtější znaky této subkultury považují: temnotu (82,72 %), výrazné oblečení a neobvyklý vzhled (77,78 %), specifický hudební žánr (64,2 %), výstřednost (55,56 %), uzavřenost (34,57 %), negaci ke všemu „normálnímu“ (25,93 %) a smutek (22,22 %).

005-jake-jsou-podle-vaseho-nazoru-charakteristicke-rys

Tři čtvrtiny respondentů nejsou v kontaktu s nikým ze subkultury „gothic“, necelých 20 % potom pouze zběžně. Největšímu počtu z nich jsou gotici lhostejní (45,68 %), méně lidí je potom osobně nezná (20,99 %), nebo se k nim staví spíše kladně (16,05 %).

 

007-jaky-je-vas-vztah-k-privrzencum-gothic


Naprostá většina, konkrétně 82,72 %, spatřuje nějaký rozdíl mezi subkulturou „emo“ a subkulturou „gothic“. Respondenti se domnívají, že je to způsobeno zejména kombinací více faktorů (71,64 %) a chováním (17.91%).

Co se týče žen – respondentek, většina z nich (69,09 %) pochází z hlavního města Prahy a jejich věk se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 20 do 29 let (89,09 %). Nejvíce ženských respondentek se pak řadí mezi studentky (65,45 %) a takřka čtvrtina potom mezi zaměstnané. Pokud jde o odpovědi na další otázky, 61,8 % z nich uvedlo, že nikdy nepatřilo k žádné subkultuře a jen zhruba 9 % se v minulosti řadilo k více subkulturám.

Ostatní odpovědi byly vesměs vyrovnané. Plná polovina z nich přitom svou nechuť patřit k nějaké subkultuře vysvětlila tím, že jsou raději samy sebou. Další zhruba čtvrtina potom „nemá potřebu se k někomu nebo něčemu hlásit“. Přibližně 14 % žen pak žádná subkultura dostatečně neoslovila.

Budeme-li se zabývat jejich vztahem k subkultuře „gothic“, musíme konstatovat, že s výjimkou jedné ženy všechny ostatní o této skupině už někdy dříve slyšely. Necelých 43 % z nich se o ní dozvědělo na internetu, dalších přibližně 17 % je zná díky svým přátelům, zhruba 15 % na ně narazilo náhodou a pro více než 11 % jsou známí díky hudebním akcím. Jako netypičtější znaky subkultury „gothic“ bylo ženami uvedeno: výrazné oblečení a vzhled (78,18 %), temnota (76,36 %), specifický hudební žánr (61,82 %), výstřednost (49,09 %), uzavřenost (38,18 %), negace ke všemu „normálnímu“ (29,09 %) a smutek (23,64 %).

Většina žen, konkrétně 76,36 %, přitom v kontaktu s nikým z komunity „gothic“ není, jen necelých 17 % pak uvedlo, že se s nimi vídají, ale pouze zběžně. Skoro 42 % z řad ženských respondentů jsou gotici lhostejní, čtvrtina z nich je osobně nezná a téměř 15 % je vnímá spíše kladně. Více než 81 % žen jsou si potom vědomy rozdílu, který existuje mezi subkulturami „gothic“ a „emo“ a neúplných 15 % si pak není v této otázce jistých. Rozdíly mezi těmito dvěma subkulturami ženy vidí nejčastěji v kombinaci více faktorů (75,56 %) a dále potom v chování (13,33 %).

006-jste-v-kontaktu-s-nekym-kdo-je-soucasti-komunity

Od mužů, kterých bylo výrazně méně než žen, se podařilo získat následující odpovědi. Podobně jako tomu bylo v případě žen, i většina mužů pochází z hlavního města Prahy (73 %), věkově se nachází v rozmezí od 20 do 29 let (76,92 %) a nejvíce bychom mohli zařadit mezi studenty (53,85 %), přičemž dalších necelou čtvrtinu mužských respondentů tvoří zaměstnaní. Podstatná část mužů, konkrétně 42,31 %, nikdy nepatřila k žádné subkultuře, zatímco skoro 20 % z nich se pak hlásilo k více subkulturám. Ti, kteří se k žádné subkultuře nikdy nepřihlásili, potom uvedli, že jsou nejraději sami sebou (41,18 %), nebo neměli potřebu se k něčemu hlásit (29,41 %).

Všichni muži, kteří se účastnili průzkumu, však o subkultuře gothic někdy dříve slyšeli, přičemž nejčastěji se o ní dozvěděli na internetu (38,46 %), narazili na ni náhodou (23 %), nebo se o ní dozvěděli od přátel (23 %). Za nejtypičtější znaky této subkultury považují: temnotu (96,15 %), výrazné oblečení a vzhled (76,92 %), výstřednost (69,23 %), specifický hudební žánr (69,23 %), uzavřenost (26,92 %) a čarodějnictví (26,92 %).

Drtivá většina z nich není v kontaktu s příslušníky této skupiny (73 %), téměř čtvrtina potom pouze zběžně. Více než polovině jsou gotici lhostejní a skoro 20 % se k nim staví spíše kladně. Rozdíl mezi subkulturami „gothic“ a „emo“ vidí takřka 85 % mužů, zbytek neví. Největší odlišnosti, co se emařů a gotiků týče, spatřují v kombinaci více faktorů (63,64 %) a dále v chování (27,27 %).

Co se týče odpovědí na otázky v případě mužů a žen, můžeme říct, že jejich odpovědi se výrazně neliší od celkových výsledků. U žen se více objevovala odpověď na otázku, zda se někdy hlásili k nějaké subkultuře, v tom smyslu, že je žádná dostatečně neoslovila.

Drobné rozdíly je možné pozorovat dále například v tom, co vidí jako nejtypičtější znaky subkultury „gothic“. Muži gotiky ve větší míře spojovali s temnotou, zatímco ženy na prvním místě uvedli výrazné oblečení a vzhled. Navíc muži vidí větší spojitost subkultury „gothic“ s upírstvím, zatímco ženy spíše se smutkem. Obě skupiny jsou si přibližně nastejno vědomy rozdílu mezi subkulturami „gothic“ a „emo“, muži však více pozorují rozdíl mezi nimi v chování.

001-byl-a-nebo-jste-vyznavacem-nejake-subkultury-v

 

Pokračování příště...

mohlo by vás také zajímat

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.